Klimaatbestendig: Open Data Delen

Steeds meer overheden gebruiken data voor besluitvorming, ook bij klimaatadaptatie. Digital twins helpen bij het inschatten van de klimaatuitdaging. Maar het vereist specifieke expertise, wat vaak extern wordt ingehuurd. Dit belemmert kennisopbouw binnen organisaties en beperkt het delen van methoden en oplossingen. Daarom is samenwerking cruciaal.

Stichting Klimaatwijk bevordert samenwerking en transparantie met een open source benadering. Onderzoeken, datasets en scripts zijn vrij toegankelijk voor deelnemers, met als doel een gedeelde kennisbasis te creëren en te verrijken.

Het initiatief faciliteert ook kennisdeling tussen gemeenten, provincies, waterschappen en andere betrokkenen, om gezamenlijk de klimaatopgave te inventariseren en slimme oplossingen te ontwikkelen.

Wat is het precies?


Het doel

Binnen de klimaatwijk staat kennisdelen en samenwerken centraal. We leren door samen te doen. Het afgelopen jaar gebeurde er veel op het gebied van klimaatadaptatie. Nieuw landelijk beleid, toetsingsnormen en een politieke urgentie vragen om snelle rekenmethodes en benaderingen om klimaatadaptatie te kwantificeren. Daarom richtten we de klimaatwijk op: Een brede samenwerking tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijven, provincies, waterschappen en gemeenten, waarbij VOLD centraal staat: verbinden, ontwikkelen, leren en delen.

Verbinden: Deelnemers wisselen kennis en ervaringen uit over klimaatadaptatie en het kwantificeren van de klimaatopgave met behulp van data.
Ontwikkelen: Vanuit de community komen er vraagstukken naar voren waarop nog geen antwoord is. Bijvoorbeeld; Hoe modelleer je bomen in een Digital Twin? en Welke data is nodig om overbodige verharding in kaart te brengen? Met elkaar maken we onderzoeksbudget vrij en in samenwerking met hogescholen en studenten, zoeken we naar antwoorden op deze vragen.
Leren: Door het delen van informatie en samen onderzoek te doen, leren we van elkaar en doen we gelijkwaardig kennis op.
Delen: De community is gebaseerd op het delen van informatie. Dit kan informatie zijn uit onderzoek, maar ook specialistische kennis die is opgedaan binnen een gemeente. Door kennis te delen, bouwen we samen aan een solide manier van klimaatadaptatie en het kwantificeren van de klimaatopgave, waarbij de informatie altijd beschikbaar blijft voor iedereen.

Voor wie?


Voor wie?

Ben je binnen de gemeente of andere instelling actief met het datagedreven invulling geven aan klimaatadaptatie en wil je jouw ervaringen delen, of wil je daar juist mee aan de slag? Bijvoorbeeld door de inzet van een digital twin of andere ‘slimme’ tools. Dan is de Klimaatwijk iets voor jou!

Ben jij een gemeente, provincie of waterschap die
1) kennis in huis heeft over data gedreven klimaatadaptatie en meer wil met implementatie en integrale tools?
of
2) bezig is met implementeren en graag wil innoveren en kennis vergroten?

Deelnemen is voor iedereen mogelijk. Met de klimaatwijk willen we gemeenten, provincies en waterschappen verder helpen bij het werken met data in het kader van klimaatadaptatie. Ben jij als andere partij ook bereidt om transparant en open source te werken en geloof je in het delen van kennis en methoden, dan is de Klimaatwijk dus ook iets voor jou!

Praktijkvoorbeeld

Gemeente A wil haar huidig gebied en toekomstige plannen toetsen op basis van nieuwe klimaatlabels. Eén van deze labels is dat iedere woning uitzicht moet hebben op drie bomen. Daar is data voor nodig en een methode, maar welke data en welke methode is bruikbaar? Gemeente B heeft dit vorig jaar al laten onderzoeken in het kader van hun nieuwe groenvisie en heeft de kennis en de methode hoe je dit aanpakt. Dit wordt gedeeld via het platform waarna niet alleen gemeente A een vliegende start kan maken, maar ook gemeente C en D en provincie A.

Meld je aan voor de Klimaatwijk!

Wat het je oplevert:

- een platform waar jij jouw vragen kan neerleggen m.b.t. data en klimaatadaptatie
- kennis over hoe je data gedreven klimaatadaptatie naar een hoger niveau tilt
- kennis over slimme software
- aandeel in het standaardiseren van de aanpak, bijvoorbeeld binnen digital twins
- de mogelijkheid om je ervaringen en kennis te delen
- samen onderzoeken en innoveren

Wat kost het:

- Tijd – op basis van de onderzoeksvragen en of jij bijvoorbeeld een student binnen jouw gemeente begeleidt kost het je uren. Daarnaast organiseren we minimaal twee bijeenkomsten per jaar waarin we gezamenlijk de invulling van de Klimaatwijk voor het komend half jaar vaststellen.
- Geld – Deelname aan de klimaatwijk kost €2.500 per jaar. Hier organiseren we de bijeenkomsten van houden het platform draaiend.
- Onderzoeksbudget – Op basis van de onderzoekslijnen die we gezamenlijk vaststellen kan het zijn dat er specifiek onderzoeksbudget vrijgemaakt moet worden. Bijvoorbeeld voor het inkopen dan data of het uitvoeren van metingen. Hiervoor maken we een begroting en stellen vast met de betrokken deelnemers.

Organisatie

Het bestuur van de Stichting Klimaatwijk geeft richting met input van de 'Denk Tank' en houdt toezicht op de voortgang van de operatie. Het operationeel managementteam stuurt het dagelijks werk aan en fungeert als de brug tussen het strategische en operationele niveau van de organisatie. Het RMO-overleg fungeert als de verbindende schakel tussen de operatie van de Klimaatwijk, de bestuursleden en de operatie van de aangesloten organisaties.

Meld je aan


Contactformulier

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Video